Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.dbpublishing.pl jest prowadzony przez Wydawnictwo DB PUBLISHING Dobrogniewa Bąkowska z siedzibą w Błoniu, ul. Niemstaka 3, wpis. do ewid.UD-I-WDG-AOS-6415-3822-2-10 NIP 9521944464 REGON 015739647, tel. 502609805, tel./fax.: 22 7318700 ; zwane dalej Sprzedawcą.
 2. Informacje na temat towarów sprzedawanych przez sklep za pośrednictwem sieci internet są podane na stronie www.dbpublishing.pl.
 3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Szczegółowe informacje dot.kosztów dostawy są podane w zakładce Realizacja Zamówień. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.dbpublishing.pl bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.dbpublishing.pl na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia, telefonicznie: 502609805 lub fax’em: 22 7318700
  Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia/Potwierdzenie transakcji.
  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych za zaliczeniem pocztowym – najpóźniej następnego dnia po złożeniu zamówienia;
  b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – najpóźniej następnego dnia po odnotowaniu wpływu pieniędzy na konto Wydawnictwa w PEKAO S.A. I. O. w Warszawie nr 24124010371111001002751040.
 5. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone zamówienie do momentu wysłania przesyłki.
  Zmian można dokonać telefonicznie 502609805 lub e-mailem pod adresem kontakt@dbpublishing.pl.
 6. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Szczegóły dotyczące sposobu i kosztów dostawy znajdują się w zakładce Realizacja Zamówień.
 7. Reklamacje: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. W przypadku dostawy niekompletnej, towaru z wadami technicznymi (np.błędy drukarskie), bądź uszkodzonego (np. podczas transportu) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane listem – na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną – na adres www.dbpublishing.pl. lub telefonicznie:502609805. W zgłoszeniu należy podać nr zamowienia (ew.nr dowodu zakupu: paragon lub faktura) oraz opisać przedmiot reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną Klientowi zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Towar uszkodzony czy wadliwy zostanie wymieniony na pełnowartościowy(wysłany Klientowi na koszt Sprzedawcy), a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru. Sprzedawca uprzejmie prosi Sz.Klientów o sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności doręczyciela (np.pracownika Poczty), w tym zażądania sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody umożliwi Sprzedawcy dochodzenia swoich praw u dostawcy usługi spedycyjnej. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują Mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmii – na podstawie obowiązującego prawa.
 8. Zwroty/Prawo odstąpienia od umowy:
  Zgodnie z Ustawą z dn.30.05.2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru/odstąpić od umowy/ bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. Aby skorzystać z tego prawa Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru na adres Sprzedawcy) Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie: w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Postanowienia końcowe:
  9.1. Dla Klientów nie będących konsumentami (podmiotów nabywających towar do dalszej odsprzedaży) warunki transakcji są ustalane indywidualnie.
  9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30.05. 2014 roku o prawach konsumenta . Spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna-sprzedaży, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Nie są i nie nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom, ani osobom trzecim.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo DB PUBLISHING Dobrogniewa Bąkowska z siedzibą w Błoniu, ul. Niemstaka 3, wpis. do ewid.UD-I-WDG-AOS-6415-3822-2-10 NIP 9521944464 REGON 015739647, tel. 502609805, tel./fax.: 22 7318700 ; kontakt@dbpublishing.pl
 3. Dane osobowe zbierane są w celu wykonywania usługi, co obejmuje zawieranie umów sprzedaży produktów, informowanie o przebiegu realizacji usługi oraz dostarczenia produktu. Dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane podwykonawcom Administratora – firmom logistycznym dostarczającym zamówienie. Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu usunięcia konta w Sklepie dbpublishing.pl lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Administrator będzie przechowywać dane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i obowiązków wobec właściwych urzędów.
 5. W przypadku przekazywania danych osobowych komunikacja między komputerem Użytkownika, a Sklepem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Bazy danych gromadzone przez Wydawnictwo są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem systemem haseł oraz zabezpieczeniami fizycznymi i organizacyjnymi.
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania, zgłaszając taką prośbę pod adresem kontakt@dbpublishing.pl.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator Sklepu wykorzystuje tzw. pliki „cookies” tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator wykorzystuje informacje zapisane w wewnętrznych i zewnętrznych plikach typu cookies w celach:
  a) umożliwienia działania podstawowych funkcji Sklepu, w tym zapamiętywania koszyka i utrzymania sesji Użytkownika;
  b) podniesienia efektywności działania Sklepu oraz dopasowania go do potrzeb Klientów;
  c) tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron sklepu;
 3. Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała i zapamiętywała plików cookies. Może także wyczyścić historię cookies w pamięci swojej przeglądarki.
 4. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz wykorzystane przez Administratora w celach wymienionych w pkt. 2.
 5. Administrator informuje, iż w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) oraz rodzaju urządzenia, za pomocą którego Użytkownik łączy się ze sklepem. Dane te, jak również czas połączenia, są przetwarzane, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem przetwarzania danych są w szczególności kwestie techniczne oraz zbieranie informacji do celów statystycznych.